משחק ןגוה אל קינוס באינטרנט

                                  Sonic Unfair קחשמ

ןגוה אל קינוס (Sonic Unfair):

.םיעודי אל םיליבשב שדח עסמל אצוי אוהו הבוט החונמ השע קינוס םשב י .ךרדל רוביגה תא תחקל םינכומו Sonic Unfair קחשמה תעפוה לע םיחמש ו .םידעצ המכ קר תכלל רוביגל הווש ,דואמ בורקב וליחתי ןהו ול תוכחמ ת .ךכל םינכומ תויהל םיכירצ םתאו םלעיהל לולע ףיצרהש וא היתחת לופיל .הזל קקדזי אוה ןאכ ,תושעל המ לבא ,קינוס רובע יתרגש אל הזש ,תוריה .תחוורהש תודוקנה תומכ תא לידגהל ידכ בהז תועבט ףוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות