משחק םיבמוזל םימחר ןיא באינטרנט

                                  No Mercy for Zombies קחשמ

םיבמוזל םימחר ןיא (No Mercy for Zombies):

.םיבמוזל םימחר אלל קחשמב תאצמנש ,תידממ תלתה ריעה לע לכתסתש ןמזה .ןזרגב ינשהו הבורב שומח דחאה ,םיצימא םירוביג ינשב טולשת התא .קפס אלל ופקתי םה ןהבש ,תוערה תומוהמה תא ףוקתת םתיא ,ךסמה תיתחתב .סיבהל הלק אל וזכ הדמראו ,םיפיקתמו םהינומהב םיסנכתמ םה תאז םע דח .םידדצה לכמ םיפקומ תויהל םכמצעל רשפאל אלו ,סורהלו הז רחא הזב םיב .םיבמוז םומיסקמ גורהל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות