משחק קרס עוצעצ ילעפמ באינטרנט

                                  Idle Toy Factories קחשמ

קרס עוצעצ ילעפמ (Idle Toy Factories):

.םישקובמ דימת םיעוצעצ .לגר וטשפי אל םלועל קחשמ ירצומ רוצייל םילעפמש ךכ ,םירחאל םיקוקז .ךלש קסעה תא לידגהלו םיקהל ידכ קרס עוצעצ ילעפמ קחשמב ךל םיעיצמ ו .םיירלופופ דואמו םיליגר ימוג יזוורב ליחתמ לכהו ,תואנדסב השעיי םי .להנמ רכש ,ףסכ ךסוח התאשכו רוציי תלעפהל ץחל .רשעתהו בחרה ,םישדח םירצומ ףסוה ,רוצייה תא גרדש