משחק .ר'גקינ ןוילעה ףגאה !םלוע באינטרנט

                                  Top Wing Nickjr. World! קחשמ

.ר'גקינ ןוילעה ףגאה !םלוע (Top Wing Nickjr. World! ):

.ר'גקינ ףנכ בוט יכה קחשמב ךלש רוביגה !םלוע .םיזעונ םיחורפא רג ינא םש ,יאל ךלי .ץורל טושפו תוינוכמב גוהנל ,סוטל םינמאתמ םה .המישמ ורחב ,יאל ורבעהו תומדה תא וניכה .יאה לש ילוחה יליבשב לגלגלו ףועל ,ץורל ךרטצת ךכ םשלו םיוסמ אשונ .השדח המישמ ךל ונתי םהו ,םישורדה םירוביגל ןתו םיצפח אצמ .תודוקנה רפסמ תא שדחל ידכ םיחורפא לש הנומת םע םילמס ףוסא .םרובע םידובא םיצפח םתאצמש לע םכל הדות יריסא ויהי יאה יבשות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות