משחק םיגד רפוס באינטרנט

                                  Super Fishes קחשמ

םיגד רפוס (Super Fishes):

.דואמ ןטק אוה םא דחוימב ,לק אל הז קנע סונאיקואב םיגד .ףעדזהל אלו ןכסמה רבדב לזלזל תולקב םילוכי רתוי םילודג טעמ םיגד ל .לופיטל תנתינ יתלבו הקזחל התכיפה ידי לע קוניתה לע ןגהל ואוב .רתוי םינטקה ולא תא לוכאל ,רמולכ ,לגנו'גה יללכ יפל תויחל ליחתמ ה .ןטק רבד לכ ספספל אל ךא ,םינכוסמו םילודג םיגד ףוקעל ידכ הייחשה ה .המ ןמזל םא םג ,תופסונ תויונמדזה וקינעיו חוכ ופיסויש םיבושח םיסו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות