משחק בודו השאמ לש לושיב שקמ באינטרנט

                                  Masha & Bear Cooking Dash קחשמ

בודו השאמ לש לושיב שקמ (Masha & Bear Cooking Dash ):

.רצחה יבשות תאו היתורבח לכ תא ליכאהל תנווכתמ איה ,יתייעב היהי הז .הקשמה חבטמב התוא ןכשל תדמוע התייהש השדחה תיחבטהו טלחומ הלועפ שפ .השבכ ,רמנ ,באז :רעיה תחרקב ועיפוה רבכ םיבער םיחרוא .ףושני תנמ םיצור םלוכ .הסייד לוכאל םיכסמ שבכהו ,רשב תודיטשפ םיפידעמ םיפרוט .תוירטפ םע הדיטשפ ןיכהל הצור השאמ ,המצע רובע .לושיבל םישורדה םיביכרמה תא אצמו תומד רחב .בודו השאמ לושיב שאדב תחלצה תא תוריהמב ףטוש זאו חרואל ותוא ןת ,ל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות