משחק לגרודכ תיפוקש באינטרנט

                                  Football Slide קחשמ

לגרודכ תיפוקש (Football Slide):

?ךלש היצנגילטניאהו הרכהה תא קודבל הצור .לגרודכ ומכ טרופסל שדקומש ,לגרודכ תיפוקש שדחה לזאפה קחשמ תא קחשל .רבכע תציחלב הנומת רוחבל וכרטצת ןהמ תונומת תרדס תוארל ולכות .הזב הז םיבברעתמש םיבר םיעבורמ םירוזאל רבשיו ךלש ךסמה יבג לע חתפ .הרובע תודוקנ לבקלו תירוקמה הנומתה תא שדחמ ביכרהל ךרטצת םיקחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות