משחק םיסדרדה םע ודמל באינטרנט

                                  Learn with The Smurfs קחשמ

םיסדרדה םע ודמל (Learn with The Smurfs):

.השק םידבוע םג אלא ,םינהנ קר אל םיסדרדה .הקיטמתמ דומללו בותכל ,אורקל םידמול םיסדרדה וב דחוימ רפס תיב םהל .יללכ חותיפלו תיבה קשמ לוהינל םיצוחנ וללה םיטירפה לכ .םיסדרדה םע דמל - ב תושעל לוכי התא המ םירוביגל הארה .תיב-ףלאה תדימלו תויטמתמ תויעב ןורתפ ,הריפס :םיבצמ השולש םנשי .תויורשפאה לכ ןיבמ ןוכנה תא רוחבל ,הנומתבש םיסדרדה רפסמ תא רופסל .ךסמה שארב הנוכנה הבושתה תא ורחבתו תוריפ ומרעת ,ףסונ בצמב .המיאתמה תואל תחתמ ןתרירגו הטמלמ ןתאצוה ידי לע תולודג תויתואל תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות