משחק ה'גנינ לש הלופכ הציפק באינטרנט

                                  Ninja Run Double Jump קחשמ

ה'גנינ לש הלופכ הציפק (Ninja Run Double Jump):

.הנובתו לוגירל דחוימב ורשכוהש ה'גנינ ימחול ושמיש הקיתעה ןפיב .ותדוקפ שארל ידוס רסמ ריבעהל םהמ דחאל רוזעל ולכות ,Ninja Run Dou .תוריהמב הגרדהב ליבשב ץורי ךלש רוביגה .ףוסאל וילע היהיש בהז תועבטמו םינוש םיישומיש םיצפחב לקתי אוה ךרד .םינוש םיגוסמ תודוכלמב לקתיהל םג ולכות .םהילעמ ץופקל ךלש תומדל םורגת ךסמה לע הציחל ידי לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות