משחק ןבדבוד תפיט באינטרנט

                                  Smurfberries Drop קחשמ

ןבדבוד תפיט (Smurfberries Drop):

.םוסק לבא ,טושפ אל אוה ,רעיב חמוצ קנע ץע .רעי תוריפו תוריפ ןווגמ לש עפשב לובי ןתונ הז הנש לכ .םיקתממ ןווגמ םיניכמו ,םישבי רעי תוריפ ,תוביר םיניכמ ,הביר םהמ ם .םיתות ,תוינמכוא ,תוינמכוא ,לטפ תינמז וב לישבמ אוהש ךכב ידוחיי ץ .ץעהמ לופיל םיליחתמו ןמז ותואב םילישבמ תוריפה לכש איה היעבה ךא .ףיטקה תאו לסה תא תוריהמב ףילחהל אלא ,קהפל ךירצ אל התא ןאכ .ןוסחאלו ריצקל םיאתמ אל רבכ אוה ,המדאל לפונ ירב םא .ןיטולחל םיליכא יתלב תוריפ םה הלא ,םיינצוקהו םיקוריה םירודכב ועג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות