משחק יפרומס דרובונס באינטרנט

                                  Smurfy Snowboard קחשמ

יפרומס דרובונס (Smurfy Snowboard):

.ץוח יקחשמו טרופס םיבהוא םיסדרדה .םתואירב תא רפשלו עשעתשהל ךרד םיאצומ ןיידע םיקיחצמ םירוצי ,ץוחב .דרובונס תויורחת םינגראמ םיסדרדה ,הבע הכימשב תועבגהו םינוחרקה תא .תורחתה תליחתל קר ועיגת Smurfy לש דרובונסה קחשמל הסינכ .בצמ רוחבל ךירצ התא לבא .תונתמ ףסואו רההמ דרוי יאטרופס ,םיליגר םיאנתב .םויסה וקל קחרמ לש הבוח רבעמ ללוכ הקידבה בצמ .םילושכמה לכמ תוסגב ענמיהל ךרוצ שי ,הז הרקמב .רבח וא רבח םע קחשל לוכי התא ךא ,םירבוחמ םימדוקה םיבצמה ינש וב ,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות