משחק 2 סדוו תריט באינטרנט

                                  Castle Woodwarf 2 קחשמ

2 סדוו תריט (Castle Woodwarf 2):

.ףראוודוו הריטה יבשותל קוקז תייה בוש .רתויב בוטה ןמזה אל ורחב םהו הריטה תא ףוקתל ךלוה םילולבשה אבצ .הנגהה תא ןגראל השק המישמ ךל שיש ךכ ,הילע ןגהל ךירצו הלישבמ ןוקר .רוצייו ץוליח ,םיירוחא םיבאשמ וקפסיש ךכ םידמגה תא לעפה .ליחתי ןושארה הפקתהה לגו הנותחתה תינמיה הניפב ןרקה לע וצחל ,םינכ .תונגהה תא ץורפל לוכי אל ביואהש םימחול קיפסמ שיש ואדוו .Castle Woodwarf 2 -ב דבאת תרחא ,ףרה אלל גרדשו רפש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות