משחק ה'גנינה תא הליעפמ באינטרנט

                                  Running Ninja קחשמ

ה'גנינה תא הליעפמ (Running Ninja):

.תישפוח הייחשל ךלי אוהו ולש םינומיאה םלשוי הירחאלש םינורחאה םינח .תדמתמ הציפקב ,םילשהל שי ותוא ,לולסמה תליחתל ותוא וליבוה רוטנמהו .תוומל המודב םיעגונו ,תחתמו לעמ םיטלוב םידח םירוחש םירומיה .ותוא רובעל םילגוסמ םלוכ אלו ןכוסמ ןחבמ והז .בוש תוסנלו שדחמ ליחתהל ולכות ,הנושארה םעפב וחילצת אל םא םג .רומיהה ןיב םירעפה ךרד רבועו ,תודיחיו תולופכ תוציפק עצבל ידכ רוב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות