משחק רפוס תביסמ תודרשיה באינטרנט

                                  Super party survival קחשמ

רפוס תביסמ תודרשיה (Super party survival):

.תוריהמב ונממ תאצל הצור יעבט ןפואבו רחאה םלועב אצמנ וירמ לסקיפ .תועבטמ תאצוהו םתאכה ידי לע תוביתה לכ תא ןוחבל ול ורזעת ךרדה ךרו .ןאכ םהב םיאלמ םה ,םיאפר תוחורמ ורהזיה .תויושגנתהמ ענמיהל טושפ וא סורהל םהילע ץופקל לוכי התא .תורוניצו תואספוקמ עיפוהל וליפא לוכי םשוב .דואמ םינכוסמ םה :םימודאל םיכפוהש םינרקודה לעמ ץופק .םייתסי םויסה תביסמ תודרשיה קחשמה ,ךל רמגנ םא ,דבלב םייח השולש ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות