משחק ןאיר ה'גנינ באינטרנט

                                  Ninja Rian קחשמ

ןאיר ה'גנינ (Ninja Rian):

.ותזוחאב התוא אלכו תיתוכלמה הריטהמ הכיסנה תא בונגל חילצה הלוקרד .התוא ררחשל בדנתה ןאיר ץימאה ה'גנינה םחול .וז הקתפרהב ול רוזעל ךרטצת ןאיר ה'גנינב התא .םיוסמ לולסמ רובעל ךרטצת ךלש תומדה .םינוש םילושכמו תודוכלמב םיאלמה םיבר םימוקימ ךרד רובעל ךרטצי אוה .שיבכה לע םיאצמנש הלאה םינכוסמה םיקלחה לכ לעמ ץופקל וכרטצת ,םכרו .סורהל ךרטצי אוהש ,תונוש תוצלפמב לקתי וכרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות