משחק םייתודידי םיגד יעבצ באינטרנט

                                  Friendly Fish Coloring קחשמ

םייתודידי םיגד יעבצ (Friendly Fish Coloring):

.םייתודידי םיגד לש העיבצ שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתו .םינוש םיגד ינימ לש ןבל-רוחש תונומת ועיפוי ,ךסמה לע ךינפל ,וכותב .םכינפל התוא חותפלו רבכעה תרזעב תונומתהמ תחא לע ץוחלל םכילע היהי .םינוש תשרבמ יבועו םיעבצ םע דחוימ חול עיפוי דיימ .הנומתב םיוסמ רוזא לע תרחבש עבצה תא ליחהל ידכ עבצ טעמב תשרבמה תא .גדה יומיד תא הגרדהב עבוצ התא ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות