משחק שדחה וירמ רפוס םלוע באינטרנט

                                  New Super Mario World 1 The Twelve Magic Orbs קחשמ

שדחה וירמ רפוס םלוע (New Super Mario World 1 The Twelve Magic Orbs):

.קסרפא תריטמ ובנגנ םסק תוריפס הרשע םיתש - תוירטפה תכלממב שחרתה ם .הז תא ריתסמ אל לבנהו רזוב לש םיקירטה הז .ןוחצינל הייפיצב חצנמ אוה ,ךפהל .הלוכ הכלממהו הריטה לע הנגהה םה םימוחתהש איה הדבועה .המוסק הנגה לע ועדי םהש ןוויכמ ,תולובגל ברקתהל וליפא םיביואל ורש .עגר לכב ףוקתל לוכיש ןכוסמ לבנ לש וידיל הרגיהו המלענ איה תעכ .The Twelve Orbs 1 דלרוו וירמ רפוסב ול ורזעת םתאו ,םלוכ תא ליצהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות