משחק םתוח תקסע באינטרנט

                                  Seal deal קחשמ

םתוח תקסע (Seal deal):

.יטקראה סונאיקואה לש םירקה םימב ססובתהל בהוא אל אוהש ךכב ויבורקמ .םיכושחה םיה ימב םיבער םישירכמ שולגל אלו ,חרקה חטשמ ינפ לע םיגד .בטוקה תנחתמ םיגייד םע הקסע השע רוביגה .םתוח תקסעב דוכלמה תא ףוסאל םתוחל ורזעת םתאו ,חרקה לע שממ דוכלמה .םתוחה לש הקלחה תא בכעל םילוכי חרק ישוג קר ,וילע םולבל רשפא יא , .םיגדה לכ תא ףוסאתו לולסמ ןנכת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות