משחק ?תא תומד וזיא וניטנלו רוטקיו באינטרנט

                                  Victor and Valentino Which character are you? קחשמ

?תא תומד וזיא וניטנלו רוטקיו (Victor and Valentino Which character are you?):

?תא תומד וזיא וניטנלו רוטקיו קחשמב .ןייטנלו רוטקיו :םיריכמ םתאש תויומדה םע ושגפת .םימ םיכפוש אל םירבחהו םידוד ינב םה .תונוש םג םהלש תויומדה ,תינוציח קר אלו ןיטולחל הנוש רומיהה .ןואכידל לפונ תולק התואבו ,תולקב רעסנ ,יביסלופמיא אוה רוטקיו .ידמ ךמוס אוה תובורק םיתעל ,הביתכב העוטו עדמב ןיינעתמ אל אוה .תינקיסקמה תוברתה לע הברה עדויו הירוטסיההמ הנהנ ,ריהזו ינויגה או .ךיחאמ הארנ התא ימ עובקל ידכ ,תוטושפ תולאש לע תונעל ,ךל םיעיצמ ו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות