משחק ןמקיטס לש ברקה רוטלומיס באינטרנט

                                  Stickman Gun Battle Simulator קחשמ

ןמקיטס לש ברקה רוטלומיס (Stickman Gun Battle Simulator):

.המחלמ הצרפ בוש םינקבדה םלועב .תוצלפמ לש קנע אבצ דגנ ודחאתה ןבל רוחשב םירבג ,םעפה .תוקבדמה תוצראל ךומסב ובשייתה םיירזכאו םינכוסמ םירוציש זאמ תלשבת .םהינכשמ תומדא תסיפת ידי לע םהיתוקזחא תא ביחרהל םיצורו חוכב קר ם .םינוש םירושיכ ילעב םימחול לש םיגוס המכ םהל שי םויכש ןוויכמ ,רזע .תיללכ הדוקפ איה ךלש המישמה .הפצ טושפ זאו ברקל תווצה תא ןת זאו ברקה הדשב םימחולה תא םיש .Stickman Gun לש ברקה רוטלומיסב תומל הלולע ךלש הילוחה ,ביואה לש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות