משחק XMAS MNM באינטרנט

                                  XMAS MNM קחשמ

XMAS MNM (XMAS MNM):

.דלומה גחו ףרוח יאשונ םע םידחוימ םיעוצעצל םהלש תויורשפאה תא םכינ .XMAS MNM -ב גנו'גהמ לש תניינעמ הסרג ךינפב םיגיצמ ונא .הדימריפה ילושב םיהז םיחירא שפחל ךירצ אל ןאכ .םיהז השולש אלא ,םיינש אלו הרושב םכמצעב םתוא תונבל םכילע .תיקפוא וא תיכנא ןושארה לושכמל רשי וקב םיחיראה תא זיזהל ולכות ,ך .המרה תרבעהל הצקומ םיוסמ ןמז קרפ ,ורכז ךא .קחשמה הדשמ םיטנמלאה לכ תא ריסהל ךירצ התאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות