משחק WarShip ליט באינטרנט

                                  WarShip Missile קחשמ

WarShip ליט (WarShip Missile):

.ביואה רבעל הקירז תוריל הנושארה היהת ךלש הניפסהו םיהמ הלחה םלוע .תאז רשפאל ןתינ אלו ,תולובגל תברקתמ רבכ ולש הדמראה .הלועפל סנכנ תיאבצ הניפסב אצמנש תוטקר רגשמ .WarShip םיליטה קחשמב הינואבו וב טולשל ולכות .הטקר רגשלו ךהארמ תא ןווכל ,הרטמה תא רתאל תנמ לע םינורמת לחתה .תינמז וב םיינש וא ביואה רבעל דחא ליט חולשל לוכי התא .חדקאל תחתמ לופיל אל לדתשה ,רבד ותוא ךל הנעי ביואה .ךב היולת הלוכ הלועפה תחלצה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות