משחק גיד באינטרנט

                                  Fishing קחשמ

גיד (Fishing):

.החפשמה לכל םיעט םיגד קרמ לשבל ומא רובע םיגד סופתל טילחה םוט דלי .קנע םגאל ךלה ונלש רוביגה ,רקובב ררועתמ אוהשכ .גודל ןנוכתהו םגאה עצמאל החש אוה ,הריסב אוהשכ .הזב ול רוזעת גיד קחשמב התא .םינוש םיגד לש רפס יתב םיחוש דציכ תוארל ולכות םימב .םימל וו קורזל דליל םורגל ךרטצת .םימל תסנכנ הפיצה דציכ תוארל ולכות ,ותוא עלוב גדהש עגרב .הריסל ותוא ךושמלו ספתנש גדה תא רבחל ךרטצת .תודוקנ לש םיוסמ רפסמב הכוזת ךכ םשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות