משחק ייד סרא באינטרנט

                                  Ars Dei קחשמ

ייד סרא (Ars Dei):

.Ars Dei קחשמב תומדה רובע םיהולא תויהל .ותוא סורהל םיצור םיעשורמ תוחוכ ךא ,שיאל עירפהל ילבמ ,ףופצ רעי ע .ךכ םשל םייהולאה ךיתוחוכב שמתשהלו ול רוזעל לוכי התא .םיקיקנל וא םירושימל םירהה תא ךופהל ,ףונה תא תונשל ךלש חוכה הז .תומוקמ המכ לע םשגו ןנע עיסה ,ירמגל םתוא רסה וא םיצע זיזה .שדחל ןמז חקייו ,תלבגומ םימה תומכש ורכז ךא .ול דגנתהל שיש ,וילע רובעי אבצה בורקב ,ומצע תא קזחלו םיניינב רוצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות