משחק רצואל רוקראפ באינטרנט

                                  Parkour to treasure קחשמ

רצואל רוקראפ (Parkour to treasure):

.רוקראפ תא בביח רצואל רוקראפ קחשמה רוביג .הסנכה אלו הפורת היה טושפ הז ןמזמ אל דע .תורצוא רחא שופיחב קסעש דחא רישע שיאב ןיחבה תחא םעפ לבא .קיתעה שדקמל תוליבומה תודוכלמה לכב רובעיש םדאל קוקז היה אוה .בהז תועבטמ הברה םש םירתתסמ .ונלש תומדה ומכ ץמואבו הבוגל ץופקל םילוכי םלוכ אל לבא ,הסונמ תור .תורחא תומיענ אל תועתפהו תוענ תוגספ ,שא תודוכלמב תבלטצמ ,דואמ הש .וליעוי ןאכ רוקרפ תויונמוימ .שארה םע בושחל בושח לבא .תחא ךרד קר שיו ,רתויב ילמיטפואה ביתנה תא רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות