משחק זיטנשו םישירכ ,תוינוא באינטרנט

                                  Ships, Sharks and Shanties קחשמ

זיטנשו םישירכ ,תוינוא (Ships, Sharks and Shanties):

.טלמיהל חילצה ישוקב ןכסמה רוחבהו תיקנע תלוברעמל הלפנ םיגניקיווה .ותוא קדהל לוכי ןיידע אוהש לודג ךכ לכ ךפשמה לבא .הניפסה תא רזחשל םג אלא ,תאצל הצור קר אל אוה ,רעצמה םדאל ורזע .םתוא ףוסאלו ץעה תלוספ דע תוחשל הסנמ ,םילגב םחליהל .ךפשמה תודגנתהל רתוי ביצי היהי רוביגה ךכ ,רתוי הלודג ץעה תקפסאש .עירפי אוה םא גניקיווה תא ףורטל ןמז ול היהי ךא ,םוהתה ךות לא םג .זיטנשבו םישירכב ,תוניפסב םירחא םיצפח ףוסאל ליחתהל ולכות הניפסה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות