Pretty Butterfly Coloring קחשמ

הפי רפרפ יעבצ (Pretty Butterfly Coloring):

.הפי םירפרפ לש העיבצ שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתויב ם .הפי רפרפ העיבצ רפס תרזעב תויתריציה ךיתולוכי תא שממל ךל עיצהל םי .םירפרפ לש בחר ןווגמ לש ןבל רוחשב הנומת תוארל ולכות ויפד לע .םהמ דחא רוחבל םכילע היהי .םינוש םייבועב תושרבמו םיעבצ חול עיפוי ,ןכמ רחאל .ךלש הנומתב תרחבש רוזאה לע התוא ליחהלו עבצב תשרבמה תא לובטל ךרטצ .ירמגל עבצל התוא ךופהלו ןיטולחל הנומתה תא עובצל ולכות הלא תולועפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות