משחק םכח רוטקרט באינטרנט

                                  Smarty Tractor קחשמ

םכח רוטקרט (Smarty Tractor):

.תואלקח ללוכ ,תישונאה תילכלכה תוליעפה יפנע לכ לע העיפשמו ךרד תוצ .תנכוממו תיטמוטוא הדובעה לכ טעמכ ,המלענ רכיא לש השקה הדובעה .שדח םכח רוטקרט תוסנל םכל םיעיצמ ונא ,םכחה רוטקרטה קחשמב ,םויהו .קוחרמ וב טולשל לכותו ,גהנ אלל דובעי הז .תומרב ועצויש תודשה לכ תא שורחל איה המישמה .םוקמ ותואב םיימעפ ושרחת אל וליאו ,אלמ שירח חיטביש הזכ יאוותב רו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות