משחק MilkASwitch באינטרנט

                                  MilkASwitch קחשמ

MilkASwitch (MilkASwitch):

.לגר תטישפ ףס לע אצמנ ולוכ לעפמהו תואצוהה לכ רובע םלשמ וניא רצונ .םשייל טילחמ יאלקחהו םיינוציק םיעצמאב ךרוצ שי .הווחה תאייחהל םורתל םג ולכות .תונרבדו תונמוימ קר אלא ,קשמה לע עדיל קוקז ךניא ךכ םשל .םירצומו םייח ילעב ףסוא יאלקחו ,' וכו בשע ,ריצח :ןוזמ תפסוא הרפ .ץחה שקמ לע הציחל ידי לע ,םהב ולקתנש םילושכמב יולת ,הצירה יפוא ת .םייתסי MilkASwitch קחשמה ,ןמז ךל ןיא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות