Top wing Pop and spell קחשמ

ןוילע ףושיכו פופ (Top wing Pop and spell):

.םייפנכה תימדקאב םידמול םירחאו היב ,דור ,ינפ ,ידורב ,טפיווס :םיצ .ריווא קר אלו תולבוהה יגוס לכ תא להנל םינמואמ םה .אלמ חטש בכר לע יאה תא ךתוח גוסהו ,הניפסב םילגה תא ךתוח ידורב ,ת .תיללכ הלכשה סרוק םידמול םיטנדוטסה ,הסדנהו הקינכמ חותיפב םייסיסב .ףושיכהו ןוילעה ףגאה קחשמב תומישמ רותפל םהל רוזעלו םירעוצ רועישב .הלימ רוביחל הרושב תויתוא רידגהלו םתוא ץיפקהל ,תויתוא םע םירודכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות