משחק שלושמ קחשמ באינטרנט

                                  A Triangle Game קחשמ

שלושמ קחשמ (A Triangle Game):

.ןכוסמ ךובמב ומצע תא אצומש ךלש רוביגה אוה לוחכה שלושמה .רשעתהל ידכ אלא ,תונרקסה םשל אל םשל ךלה אוה .ץע תואספוקב םירתסומ םהו תורצואב אלמ ךובמה .תונכב אלש וחיוורה םהש המ תא קלסל קר םינווכתמ אל םהו םיחירבמ ידי .שלושמה רוביגל רוזע .םינוש םיעבצב םישלושמ הלא - בורקב ועיפויש םיביוא ףוקתלו תוריהמב .ךובמב םכייח תא ליצהל ידכ קשנ הילע תונקל ולכות ,בהז םיפסואו תואס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות