Spooky Typer קחשמ

דיחפמ רפייט (Spooky Typer):

.Spooky Typer קחשמב ונלשמ םכל םיעיצמ ונחנאו ,תדלקמה לע תוריהמב ד .תוצלפמה אבצמ ריעה תא ליצהל רוביגל ורזעת םג אלא ,םיישומיש םירושי .םיעיפומ םיביואב הפצו םישקמה לע לחתה הלימה תא דלקה ,קחשמב ליחתהל .השאר לעמ הלימ שי הלימ לכלו ,ץימאה ונרוביגל םירבוע םה .ןשע ומכ ומלעיי םירחא םיתמ לכו דפרעה ,דלשה ,תוריהמב ותוא ודילקת .תוחתפמה ךרואל תוישפוחב ולהני ךלש תועבצאהו ,חצנל לצנית ריעהו תופ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות