משחק תצלפמ קילק באינטרנט

                                  Monster Clicker קחשמ

תצלפמ קילק (Monster Clicker):

.םיליכא ,םיממוד ,םייח :םיצפח ינימ לכמ םיבכרומה ,רתויב םינווגמה ת .םשג וא גלש אל ךא ,םיימשהמ לפונ רבד לכ ,יללכ ןפואב .תוינועבצ תוצלפמ לש תופעלז םשגב םכמצע תא אוצמל ולכות ,Monster Cl .הטושפ הציחלב הליפנמ םתוא ליצתש םישקבמ ךא ,ללכב ץראה רודכל עיגהל .םירוצי לע הציחל ידי לע תוכימסבו תוריהמב לועפל ןנוכתת .ורמשנש תוצלפמה רפסמל תווש תודוקנה .תוליגר תולוגע תוצצפב םילקתנ םהיניב .ןמזה ינפל קחשמה תא םייסל אל ידכ ,םהב תעגל ךירצ אל התא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות