משחק הראל לש תודחוימ תויצפוא באינטרנט

                                  Lara Special Ops קחשמ

הראל לש תודחוימ תויצפוא (Lara Special Ops):

.Lara Special Ops -ה קחשמל וסנכית םא ןיטולחל שדח רואב עיפוי טפור .הלק אל וזה הרוחבהש םיעדוי םלוכ .קשנ לש גוס לכ טעמכ תונמוימב תלהנמו דיב די המיחלה תונמוא תא ןוחט .םירחתמה דגנ קבאמבו םישק םיאנתב דורשל הל רזע םעפ אל הז .תובר תומישמ םע דדומתהל לכות אל איה הדבל ,םירבדה עבטמ .םהל רוזעל ןמזה עיגה וישכע ,םישק םיבצמב הל ורזעש םיבר םירבח הרוב .תורזומ תוביסנב ומלענש םירבח שפחל ךלת הראל .עונפואל וכפהי םהו תדיינ הלבוה ךרטצת הדליה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות