Witchy Sacrifices קחשמ

םיפשכמה תונברוקה (Witchy Sacrifices):

.תונברוקל ןמזה לכ קוקז אוהש ךכב בוטהמ הנוש עורה .רתויב קזחל ךופהל הצורש עודי אל דחא ףשכמ לש עשרה חוכה דצל היהת ה .הרשפהל תנתינ יתלב הריטב דייטצהל חוכ לושחנ ללגב בשוחמ ךא ,םירפכל .םיבר תויהל םיבייחו תונברוקל קוקז אוה תוינכות םשייל ידכ .ךכב ול ורזעת םתאו ,םיללמואה לכ ולפיי וכותלש ,דחוימ דוד ןיקתה רב .םהלש סרההו הכישמה יכרד תא ורפשת םייתניבו ,חבטל וכלי ,םמצע רואל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות