משחק יאבכ רוטלומיס באינטרנט

                                  Fireman Simulator קחשמ

יאבכ רוטלומיס (Fireman Simulator):

.וגקיש ריעב שאה יבכממ תחאב תרשל שגינ ק'ג ריעצ רוחב ,הימדקאב וידו .ודיקפת תא אלמל ול רוזעת קחשמב יאבכה רוטלומיסב התאו דיקפתל סנכנ .קוחרה טלשה תדיחיל העיגה האירקו ,הפירש השחרתה ריעב םש יא .רהמ רתויש המכ םשל עיגהל ריעה תובוחר תפמ ידי לע ךרדות ,תיאבכ לש .םימ תועצמאב שאה תא תובכל ליחתהלו םימה לכימל רוניצה תא רבחל ךרטצ