Later Gator קחשמ

רוטייג רתוי רחואמ (Later Gator):

.דחא לכבו רבד לכ אוצמל ולכות ריעב בויבב .םייקנע םינינת לש המלש החפשמ רהנהמ הגילפה םיכורא המירז ימשג רחאל .חטשה ינפל תולעל םיצורו תויפוסניא תורהנמב םיכבתסמ םה .בויב תורובב םישמתשמ םה ךכ םשל .ויניש לע ןודזב ץחול ,ןינתה לש ושאר עיפומ םעפ ידמ .לודג שיטפ םע הרזחב םילחוזה תא עיסהל ךילע .שארה לכ לע חצנל לוכי אל התא לבא .הספילא הירחאו ,הלימ העיפומ הלימה שארב .םיינישב תוילבט םע םיחיגמ םינינת .רתוי רחואמ לש ןוילעה הקלחב הנתינש וזל המודה ,הלימה תבתכנ הילע ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות