משחק ?ימ שחנ באינטרנט

                                  Guess Who? קחשמ

?ימ שחנ (Guess Who?):

?ימ תא ושחנ קחשמל םכתא םינימזמ ונא .קחשמה טוב םע ןויגיהב הרחתמ התא וב .עבראו םירשע לש םוכסב םיפוצרפ אלמ הדש הנה .בשחמה תא שחנל תבייחש ךלש תומדה וז - םהמ דחא רחב .טובה רחבש רוביגה רתסומ הב ,העודי אל הנומת ויתחת .ךלשמ ךתוא לאשי טובורהו ,הטמל חולב ןתריחב ידי לע תוליבומ תולאש ל .קחשמה תא חצינ אוה ,םינפה תא ןיבהל גהנש ימ .בשחמה תא תוכהל תוריהמב לכותו ןויגיהב בושחל הסנ .תורחא תוידוחיי תונוכתו רעיש יעבצ ,ןקז ,םימפש ,םייפקשמ תוחכונב ש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות