משחק הארמ תייצולובא באינטרנט

                                  Appearance Evolution קחשמ

הארמ תייצולובא (Appearance Evolution):

.השילפל ןנוכתהל לחהו םצעתה םלועב רחאה חוכה ,םישודקה לכ ליל ינפל .ליגרהמ הריהמל היצולובאה תא ךופהל םהל ורזעתו םיאפרה םלועל וכלת , .ךלש ףושיכלו תופסונ םיאפר תוחורל קקדזת ךכ םשלו ,רתוי סועכלו קזחת .רתוי הארונו הקזח םיאפר חור לבקת ,תוהז יתש ןיב רבחת םא ,עיפות רת .םיארונ תומולחב םהילע םתמלח אל םלועמש ועיפוי הלאכ תוצלפמ ,ןונגס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות