משחק רוינו'ג קינ םלוע באינטרנט

                                  Nick Jr. World קחשמ

רוינו'ג קינ םלוע (Nick Jr. World):

.םכילע תובוהאה תויומדה תא ושגפת וב ריוצמה םלועל חותפ לטרופ םכל ם .ךלש תומלגתהה תויהל בייח אוה ,ךלש תומדה תא רוציל ךילע תישאר .ךלשל םאתהב רוביגה ןימ תא ןבומכו םידגבה ,תקורסתה ,םינפה תא םרה .םילטרופ העברא וארת אבה בלשב .םיצימאה םיצימאה םע שגפמל יעיברהו ,ןיברטב הפק תיבל ךתוא חקול ישי .םש םיבשותה םע ןיינעמ דייקרא ינימ קחשמ ךל שי תומלועהמ דחא לכב לב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות