משחק תויאשמ לע ירשפא יתלב הגיהנ רוטלומיס באינטרנט

                                  Impossible Truck Driving Simulator קחשמ

תויאשמ לע ירשפא יתלב הגיהנ רוטלומיס (Impossible Truck Driving Simulator):

.תושדח תויאשמ ימגד תגיהנב ךמצע תא תוסנל ךל עיצהל םיצור ונא ,ירשפ .ךלש ןושארה תיאשמה םגד תא רוחבל םשו ךסומב רקבל ךרטצת קחשמה תליחת .קוניזה וק לע ךמצע תא אצמת זאו .עוסנל םכילע הילע דחוימב המקוהש ךרד תוארל ולכות .תונוש ישוק תומרב תובר תוינפ הל ויהי .תונוש תודוכלמו שיבכה לע-הד םילושכמ ונקתוי ךכ .לולסמהמ ףועל תיאשמל תתל ילבמ הקלח הרוצב רות עצבלו שיבכה לע םיאצ