Food Truck Race קחשמ

ןוזמה תויאשמ ץורמ (Food Truck Race):

.ריעה זכרמב תויהל תרמייתמ םילגלג םע ךלש הנטקה הדעסמה .יניצר ךא ןטק רחבמ רובעלו םיאנת רפסמ אלמל םכילע תישאר ךא ,םיבר ת .םייוכיסה םתוא תא שי םלוכלו םוקמ ותוא לע תונעוט תויאשמ המכ דוע .הפמה לע תנמוסמה המודאה הדוקנל תכללו לכוא ףוסאל םכילע .תינוכמב גוהנל תלוכיה לע ,תומישמ רפסמ עצבל וכרטצת םש .ןוזמה תויאשמ ץורימב רדתסהל ךירצ לכה .תויצלופינמה לכל תוצקומ תוקד יצחו שולש .םירהממ םא ךכב יד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות