משחק םירוביג סותימ באינטרנט

                                  Myth N Heros קחשמ

םירוביג סותימ (Myth N Heros):

.רוביג דימת עיפוה ,םלועה םויק לע םויא היה רשאכ ,תע לכב ,תודגאבו .רפוס היצביטומ םע טושפ רוחב וא דוגימד תויהל לוכי אוה .Myth N Heros ונלש שדחה סותימב הרק הז .סדאה טילש ידי לע לדגש ,תוצלפמה אבצ דגנכ םינוא ירסח םילאה .םישנא דימשהלו תוירופ תומדא סופתל ולחה תורחא תוצלפמ ללשו רואטוני .ול רוזעת התאו ,ברעתי ונלש ריעצהש ןמזה עיגה .םרותב םתוא םיסרוה ,תוצלפמ ושגפו קשנ ילכ ופסא .קיר הלש םייחה ףקיהל דע תצלפמה לע ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות