משחק תצלפמה תיאשמ ףוריט באינטרנט

                                  Monster Truck Madness קחשמ

תצלפמה תיאשמ ףוריט (Monster Truck Madness):

.דואמ םיער לבא ,שיש וא םישיבכ ןיאו טעמכש רוזאב ולש הנשיה תיאשמה .Mad Truck Madness -ב ותינכות תא שממל ול ורזע .תוזירזב הענ ךא ,השדח אל םנמא ,תינוכמה .שיבכה ךרואל םתוא ףוסאל לוכי התא :קלד םע םיחפ תרוצב ףסונ ןעטמ תא .תועבטמ םג ףוסא .םילושכמ לע רבגתהלו גוהנל וילע לקי התרזעבש ,השדח תינוכמ שוכרל רו