משחק ידגאה באינטרנט

                                  The Legendary קחשמ

ידגאה (The Legendary):

.בוט חונל תורשפאה תא ויניתנל קפסל ךירצ םכח טילש ןכלו ,םייפקשמ םג .קשנ ילכ קיזחהל םתלוכיו םחוכ תא דודמל םיצורש ולא ברקב הכלממב םיר .הריזב דורשל תוקד שמח קר - םיטושפ םיקוחה .ברק ודב םכתא תמעתי בירי הזיאב בשחתהב ,הברה ונימאה .לק אל הזו םיביריה לכ תא סיבהל ידגאה טרסב ךלש תומדל רוזע .עיפוי ביואה בורקבו ,הריזל רובע ,הלחתהה רחאל .שדח בירי ולבקו ותוא וסינכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות