משחק טפארקניימ לש הקתפרה באינטרנט

                                  Minecraft adventure קחשמ

טפארקניימ לש הקתפרה (Minecraft adventure):

Minecraft רחא םלוע לכב ומכ ,הרוק לכה וב םלש םלוע אוה. .שוגה םלועה יבשות לש םתחוורל בהז תודותע םירבוצו ,םירוכו םינמוא ם .Minecraft לש בהזה לכ ןסחואמ וב ידוס םוקמל השיג ולבקת .םתוא גישהל לוכי התא קרו לבח לע ופחיר םה ,יללכה הזחב תויהל םיצור .בוהזה רהה לע לופייו קילחי עבטמהש ךכ ןוכנה עגרב לבחה תא ךותחל ךר .Minecraft לש הקתפרהב ןובשחב תחקל ךרוצ היהי םתוא ,םירושימב ועיפו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות