Number Drop קחשמ

םירפסמ תפיט (Number Drop):

.םהמ רטפיהל לוכי התא קרו הדשה תא תוריהמב םיאלממ םירפסמ םע םירודכ .הקולח וא לפכ ,תפסות ,רוסיח ידי לע תויטמתמ תואמגוד רותפל תלוכיל .תוירקמ לע םיכמתסמ וא םירחובש םכמצעב םתא .ללחה תא הקנת ךכבו קחמיי טקייבואה ,וילע ץחלו רודכב ולש האצותה תא .םירפסמ תפיטב תאז רשפאל רוסאו ,םכתא ומידקי םירודכה תרחא ,תוריהמב .תודוקנ הברה גישהלו ילמיסקמ דמעמ קיזחהל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות