משחק וי יוק הטקאק באינטרנט

                                  Kakatte Koi Yo קחשמ

וי יוק הטקאק (Kakatte Koi Yo):

.םידדומתמ יתלב םיגד לש םיגייד םה ,םימ םיבהוא אל םהש תורמל ,םילות .םהלש תוזירזב קר אנקל רשפא ,םהיתופכ תא ביטרהל םיכירצ אל וליפא םה .רתוי זירזו רהמ םיגדה תא סופתי םהמ ימ ונעט םילותלתחל םירבח השולש .ךתבוטל תקולחמה תא רתפו Kakatte Koi Yo קחשמל סנכיה .םיגד לש םיוסמ רפסמ סופתל ךירצ רוביגה המר לכבו תומתוחהמ דחאב טול .הריפסל לגד םע לסב דוכלמ לכ םקמל שי .דייצה לש םיינישב םידעור םיגדהש רחאל ועיפוי םה ,םייולג ויהי םילס .אלמ לוגעה לגרסהש דע ןתמהו וילע ץחל ,חוורה לגרסב שמתשה ,סופתל יד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות