משחק ץמוא רוטאידלג באינטרנט

                                  Gladiator Guts קחשמ

ץמוא רוטאידלג (Gladiator Guts):

.ץמוא רוטאידלגב םכיבירי לש םדב הריזה תא םירזפמ .הריזב תוטטקב ףתתשהל ןודינ ןכ לעו ,רוטאידלג התא .רוסנמ םגו ברח םג אוה ,רבד םושל המוד אל ךלש קשנה .תלפונ ולש ןטבהשכ ,ביואב עוגפל םהל הלועש ארונ ךכ לכ והשמ .ךלש רוביגל הרקי אל הזש ךכ ךלש םייברקה תא רומשל יאדכ .רתוי םיריהמו םיזירז ,םיזירז ויה .ךמצעב תוכהלו טויסל קשנה ילכמ קמחתהל .ףסונ ןוחצינ גישתשכ ךלש המיחלה תייווח תא לדגה .רתוי קזח ךתוא השעי הז ,תותירבל ףרטצהל לוכי התא לבא ,םיהדמ הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות