משחק תיבה קחשמ באינטרנט

                                  The House Game קחשמ

תיבה קחשמ (The House Game):

.םידדוב םייאמ בכרומה ידוחיי םלועב יח תיבה קחשמב ונלש רוביגה .ונלש תומדה תיב אצמנ םהמ דחא לע .עסמל תאצלו ותוא אוצמל ולכות םש .םשל ךלי רוביגהו והשלכ ץפח וא םוקמ לע ץחל .הצוח םודא לגעמ הארת ,םינימז םניא הלועפה וא םוקימה םא .יאה לש ינשה הצקל ריבעהלו ןוראל תכלל ולכות רדחהמ תאצל ילבמ .לטרופל חתפמה תא אוצמל ךילע ,ךישמהל הצור התא םא .ןיינעמ היהי הז ,התיא ורבד ,םייאה ינפ לע םיחוש םילודג םיגד .ולש םיזוגאהו םיניפה לכ תא ורקח ,קתרמ ךא עוגר םלועב םכמצע תא ולב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות